Publikováno 18. 12. 2013 v rubrice Novinky

Zápis z veřejné schůze OS Koterov

Zápis z veřejné a členské schůze Občanské sdružení Koterov

Konaná dne 11.prosince 2013 od 18,30 hodin v Sokolovně v Koterově.

 

1. Vybudování kanalizace v Koterově

K dispozici studie na odkanalizování Koterova z roku 2009 (realitivně dobře zpracována)

Dne 20.6.odeslán dopis primátorovi „Žádost o zajištění a zabezpečení zpracování projektové dokumentace na komplexní kanalizace v Koterově“ ( v kopii náměstci, ÚMO 2, vedoucí úřadu i odborů). Dne 30.9. opět zaslán návrh celému Zastupitelstvu města Plzně.

Primátor předal k řešení náměstkovi, ÚMO 2 přijalo usnesení kde nás tuto žádost podpořili a požádali město o řešení. Jednání s různými politickými subjekty a zastupiteli.Zastupitelstvo města Plzně – ústně podána opět žádost, podpořeno od TOP 09, občané.cz, a části ODS. V novinách články o situaci – Plzeňský deník, MF Dnes a 5 plus 2.

V návrhu rozpočtu měna Plzně rok 2014 předložen požadavek – projektová příprava staveb „Odkanalizování Koterova“. Rozpočet schválen, budou probíhat další jednání.

 

2. Rekonstrukce Koterovské návsi

Dle vyjádření účastníků schůze a ostatních obyvatel se rekonstrukce zdařila a občané Koterova vyjadřují spokojenost s konečnou podobou návsi.

Od 30. března do 4. září zasláno 11 informací o rekonstrukci přímo spoluobčanům, dále korespondence s ÚMO 2, městskou policií, dopravními podniky. Řešeny problematiky na kontrolních dnech, hlášení poruch vodovodní a kanalizační sítě, úprava ulice Na Břehu do původního stavu, omezení v dopravě, uzávěrky, průchody pro pěší, propadlé kanály, uzavírky křižovatek, provoz jednotlivých linek MHD, doprava dětí do škol, řešení zastávek apod.

 

3. Rekonstrukce Sokolovna v Koterově

Bude dokončena rekonstrukce oken, tím dojde k lepšímu zateplení celé sokolovny a provozním úsporám. Významná finanční pomoc Památkové úřadu MMP, ÚMO 2 i starosty ÚMO 2 a České obce sokolské.

 

4. Další informace

Sdružení a občané kteří bývají ohroženy povodněmi se obrátili dne 6.8. na primátora se žádostí o řešení protipovodňových opatření v ulicích Pod chalupami a Na Břehu. Dne 11.9. neuspokojivá odpověď primátora. Po dohodě s občany budou uskutečněny další kroky k řešení celé situace.

Řešeno ve spolupráci s ÚMO 2 posekání trávy u krajnice silnice Koterov-Letkov (Na Hájích) a oprava zastávky MHD v ulici Na Hradčanech (Krajská správa silnic).

 

Během konání schůze byly vzneseny tyto dotazy a připomínky:

- možnost realizace drtičky betonových komponentů v areálu bývalého lomu vznést dotaz na MMP odbor stavebně právní: dopady na obyvatele, pohyb těžké mechanizace, těžkých nákladních automobilů, poškození silnic, poškození nové návsi, hlučnost, prašnost, soulad s územním plánem

- vybudování VGP Parku Bručná vznést dotaz na vedení VGP: účel - pronájmy, kontejnerové překladiště, výroba, provozní doba, svedení kanalizace – dešťová a splašková voda - kanalizace celého Koterova dále jednat s MMP o vyhotovení projektové dokumentace a vybudování oddílné kanalizace v obci, prosadit tyto stavební investice a finanční prostředky do rozpočtu města

- povodně pokračovat v jednání s MMP ve spolupráci s občany o řešení protipovodňových opatření

- další rozdělení budoucího zisku firmy VEOLIA ve prospěch investičních akcí okrajových oblastí města Plzně, bezplatné parkování ve městě, možnost napojení na centrální zásobování tepla, kritika úhrad projektové dokumentace za individuální napojení kanalizace k jednotlivým objektům na návsi…..

 

Sdružení přivítalo zapojení našich spoluobčanů, kteří během roku měli připomínky, návrhy na řešení a poznatky k problémům vzniklých v Koterově. Konkrétně děkuje p.Trčkové, p. Dudové, p.Sládkové, p.Kumpovi, p.Loukotovi, p.Huclovi a p.Matasové. Občanské sdružení věří, že i dalšímnašim spoluobčanům nejsou lhostejné problémy týkající se naší obce a budou se na sdružení obracet s věcnými připomínkami, které dále povedou k jejímu rozvoji.

 

V Koterově dne 10.12.2013

 

Zapsal: Ing.Vladimír Gabriel, MBA