Příroda

KOTEROVSKÁ PŘÍRODA A OKOLÍ

Koterov nás určitě zaujme svojí přírodou, zejména velmi vysokou biodiverzitou, jak rostlinnou tak živočišnou (biologickou rozmanitostí), zejména z toho důvodu, že leží na povodí jedné z plzeňských řek, Úslavě. Kolem povodí se vyskytuje mnoho druhů rostlin, jednimi z nich jsou např. Léčivky Hluchavka bílá a Hluchavka nachová. Rodové jméno hluchavka vzniklo díky tomu , že se hluchavky podobají kopřivám, ale narozdíl od nich nežáhají, lidově řečeno nepálí, jsoutedy &ampquothluché" proto jim říkáme hluchavky. Určitě bychom zde ale našli i ohromné množství žahavých kopřiv např. jednu z nejznámějších vůbec, Kopřivu dvoudomou. Velký význam zde mají i trávy jako je ostřice pobřežní a ostřice pískomilná, která zde vytváří husté trsy. Můžeme tu najít i různé druhy kapradin,které jsou velmi náchylné na znečištěné prostředí a vlhkost vzduchu. Jedním z druhů které tu můžene vidět je Kapraď samec.V okolí řeky je velmi významné i keřové a stromové patro které tvoří ni úkryt mnoha živočichům a hlavně zpěvnému ptactvu. Jedná se zejména o různé druhy lísek, např. Líska obecná (Corylus avellana), dále zde můžeme najít velké množství keřů Bezu černého (Sambucus nigra), Růže šípkové (rosa canina) a Hlohu obecného (Crataegus laevigata ). Další rostlinstvo jsou zejména listnaté stromy ,rostoucí ve vlhčím prostředí jako jsou Vrby (rod Salix), Osiky, zejména Osika obecná (populus Tremula), břízy, např.Bříza bělokorá (Betula Pendula), velké procento zde náleží dubům a javorům např. Dub zimní (Quercus petraea) a Dub letní (Quercus robur), Javor mléč, Javor klen, Javor babyka, také se zde vyskytuje Buk lesní (Fagus sylvatika).

Koterovská lípa

Nejznámějším stromem je zde však 260 let stará, tzv. Koterovská lípa (Lípa velkolistá-Tilia platyphyllos), která roste na ostrově vytvořeném náhonem a řekou Úslavou, v areálu Koterovského mlýna v nadmořské výšce. Je nízká, rozložitá s velmi hustou, téměř kulovitou korunou. Má dutý kmen, který se směrem dolů výrazně kuželovitě rozšiřuje. Otvor do dutiny je zakrytý. Obvod kmene v roce vyhlášení měřil 546 cm a výška stromu dosahovala 24 m (měření 1987) podle novějšího měření dosáhl obvod kmene 605 cm, zatímco koruna se snížila na 18 m (měření 2006). Lípa je chráněna od 23. září pro svůj vzrůst a věk. Je označena jako památný strom a je chráněna zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

 

Koterovská lípa

Fauna

Mezi nejznámější druhy živočichů patří zejména zajíc polní (Lepus europaeus), Kachna divoká (Anas platyrhynchos), Ježek východní (Erinaceus concolor) Ježek Západní (Erinaceus europaeus), Liška obecná (Vulpes vulpes),Užovka obojková (Natrix natrix), Zmije obecná (Vipera berus), Ještěrka obecná (Lacerta agilis), Ktrek obecný (Talpa europaea) Veverka Obecná (Sciurus vulgaris), Hraboš polní (Microtus arvalis), a velké množství zpěvných i dravých ptáků, např. Vrabec polní (Passer montanus), Datel černý (Driocopus martilus), Žluva hajní (Oriolus oriolus)Velmi významný podíl živočichů se nachází v okolí vodního toku, živočichové jsou závislí na stále se měnícím tvaru koryta řeky Úslavy. Jedná se zejména o živočichy pobřežního společenstva např. Stovky druhu hmyzu a drobných živočichů, ale i vodních živočichů jako jsou ryby, někteří obojživelníci i další chránění živočichové jako je např. Perlorodka (margaritifera margaritifera) nebo mihule potoční (Lampeta lampetra). V letním a jarním období tu můžete vidět rozkvetlou řepku olejku (Brassica napus) a slunečnici (rod Helianthus).