Publikováno 21. 02. 2013 v rubrice Novinky

Zápis z členské schůze OS Koterov

Dobrý den všem,

posílám Vám zápis z členské schůze Občanského sdružení Koterov ze dne 30.ledna 2013.

Současně také děkuji hostům, členům i nečlenům za účast.

 

Všechny Vás zdravím a děkuji

 

Ing. Vladimír Gabriel, MBA

 

 

Zápis z členské schůze „Občanského sdružení Koterov"


Místo a termín konání: Koterov, Sokolovna, Koterovská náves, dne 30.1.2013, 20.00 hodin

 

Přítomni: viz presenční listina, 16 členů občanského sdružení (z 27 členů), 22 hostů včetně pracovníka ÚMO 2 p.Černého a předsedy komise KROČ Doc.Kříž.

 

Program:

1. činnost sdružení za rok 2013

2. další pokračování rekonstrukce Koterovské návsi

3. sokolovna - rekonstrukce budovy

4. webové stránky sdružení

5. informace k Úslavskému kanalizačnímu sběrači

6. činnost komise pro rozvoj okrajových částí obvodu a podporu památkových objektů a území (KROČ)

7. diskuse a usnesení

 

Všechny přítomné přivítal p.Gabriel a poděkoval jim zájem o dění v Koterově. Přivítal také pracovníka investičního a majetkového odboru UMO 2 p.Černého a zastupitele UMO 2 a předsedu komise KROČ Doc.Kříže. Sdělil přítomným, že členská schůze je usnášení schopná, protože je přítomno 16 z 27 členů sdružení. Upozornil,že kartičky k hlasování obdrželi pouze přítomní členové sdružení. Dále uvedl, že během projednávání jednotlivých bodů programu mohou všichni přítomní vznášet dotazy. Současně navrhl změnu v programu s tím, aby jako první byli projednány body č.2 a bod č.5. Hlasováním schváleno. Dále navrhl jako zapisovatelku p.Kondrysovou a ověřovatele zápisu p.Měřičkovou a Ing.Trčkovou. Hlasováním schváleno.

Vyzval pana Černého, aby podal informaci o pokračování rekonstrukce Koterovské návsi. Ten stručně informoval o dalším pokračování rekonstrukce s tím, že bude uzavřena náves pro průjezd vozidel (mimo místních obyvatel), objížďka povede v ulici Pod Chalupami a U Mlýna, občané budou průběžně informováni. V diskuzi zaznělo několik kritických připomínek: není včasná informace o zahájení výkopových prací u jednotlivých nemovitostí (výjezd občanů z domova), nejsou upraveny do původního stavu vjezdy do nemovitostí, práce probíhají od časného rána někdy i v sobotu a neděli, omezit dopravu pro nákladní vozidla, zajistit bezpečný průchod pro chodce z návsi směrem na Starý Plzenec, jaké bude možné další parkování vozidel při pořádání akcí v sokolovně.

Dále p.Černý podal  informaci k pokračování výstavby Úslavského kanalizačního sběrače s tím, že stavba pokračuje dle plánu,je rozpracována v několika úsecích, město se zavázalo, že připojí do ÚKS 1860 přípojných míst, kde je zahrnutý Božkov, Koterov a část Bručné,stavba má být hotová do 30.7.2014, v rozpočtu města jsou vyčleněny finance na rok 2013 ve výši 78.400 tis.Kč. Proběhla diskuze s dotazy a připomínkami občanů:jak bude řešeno napojení občanů z Koterova do sběrače, zda bude v Koterově retenční nádrž (kde, jak veliká), oddělovací komora (kde bude umístěna,jak bude veliká, její účel.

Pan Bartovský podal informaci o činnosti sokola (204 členů, z toho 109 do 18 let, vysoké náklady na provoz - plyn) a možných připravovaných a podaných žádostí o dotací na Sokolovnu (štít budovy cca 460 tis.Kč, oprava oken cca 350 tis.Kč),ocenil spolupráci s UMO 2. Dále podal informaci o požadavku řešení parkování při akcích - řešit protipovodňovou úpravou břehu s možností využití louky k parkování.

Pan Gabriel poděkoval p Draskému za správu web stránek www.koterov.cz kde se pravidelně objevují informace o činnosti sdružení a požádal přítomné zda by někdo navrhl logo sdružení.

Krátce vystoupil i Doc.Kříž, který ocenil, že občané Koterova mají zájem o dění v obci, krátce vysvětlil  a objasnil činnost a práci komise KROČ. Slíbil, že všemi přednesenými věcnými připomínkami se bude dále jako předseda komise zabývat.

Během schůze přednesli občané tyto své další dotazy,připomínky a stížnosti: budování další kanalizace v Koterově; opravy silnic, především páteřní ulice Na Hradčanech; průjezd těžkých nákladních vozidel od časných ranních hodin a tím ničení vozovky i zanášení blátem a bahnem (firma APB); vynášení odpadů (někteří občané nemají vlastní popelnice); stížnost na sousedské vztahy; další možnosti řešení separovaného odpadu většími kontejnery; propadnutí překopané cesty v ulici Ke Kolešovce, oprava zastávek MHD.

Na závěr schůze bylo hlasováním přijato usnesení:

 

1. prostřednictvím ÚMO 2:

-  řešit včasnou informovanost občanů o pracích spojených s rekonstrukcí návsi, především tam bydlících

-  donutit dodavatele akce k zabezpečení úprav terénu u vjezdů do odpovídajícího běžného stavu , který občanům umožní bezpečný vstup do nemovitostí a na jejich

pozemky

-  podat informaci k případné retenční nádrži, oddělovací komoře a budoucímu napojení kanalizace do Úslavského kanalizačního sběrače

-  umožnit lepší likvidace separovaného odpadu v obci

-  řešit propadlé části vozovek a chodníků v obci po pokládce sítí do země (např.ulice Ke Kolešovce)

 

2. omezit, nebo zcela zakázat tranzit těžkých nákladních vozidel nad 3,5 t Koterovem a to mimo vozidel MHD

3. zajistit bezpečný průchod pro pěší a chodce při výjezdu z Koterovské návse do ulice Ke Kolešovce a Na Hradčanech (snížení rychlosti, zpomalovací prahy, vybudování zábradlí podél hospodářské usedlosti)

4. v ulici Pod Chalupami řešit budování ochranného valu proti povodním společně s možností parkování osobních automobilů pro návštěvy akcí konaných v Sokolovně a na návsi

5. po dokončení rekonstrukce návsi zajistit opravy povrchu všech silnic a komunikací (především Na Hradčanech)

6. řešit opravy obou zastávek MHD, řešit zastávku konečné MHD u prodejny potravin včetně točení autobusů

7. zahájit projektování veškeré kanalizace v Koterově s cílem dokončení kompletního odkanalizování obce s napojením na Úslavský kanalizační sběrač.

 

 

Zapsala Jitka Kondrysová                                 ověřili Jan Měřičková , Ludmila Trčková