Publikováno 10. 09. 2012 v rubrice Novinky

OS Koterov a reakce na dopis

Vážení členové občanského sdružení a spoluobčané, dovoluji si Vám zaslat reakci na dopis, který obdrželi obyvatelé Koterovské návsi. Tato naše reakce jim bude ještě doručena všem do jejich poštovních schránek. Je nyní a pouze na nich, jak se zachovají a budou každý sám za sebe postupovat. Naše sdružení je samozřejmě ochotno s nimi spolupracovat i pomáhat. OS Koterov

 

Vážený pane inženýre,

dnes večer se mi dostal do ruky dopis ze dne 27.8.2012, kterým oslovujete občany naší Koterovské návsi a který se týká výstavby nových kanalizačních řádů pro odvedení dešťových a splaškových odpadních vod a ve kterém sice bezúplatně nabízíte vybudování těchto přípojek, ale současně požaduje úplatu za projektovou dokumentaci těchto kanalizačních přípojek.

Přílohou tohoto dopisu je nabídka společnosti EGYPROJEKT s.r.o. na vypracování této projektové dokumentace, ve kterém je požadována úhrada od jednotlivých vlastníků nemovitostí na Koterovksé návsi

Proti tomuto postupu a návrhu se jménem našeho občanského sdružení a našich občanů ohrazujeme a celou tuto záležitost odmítáme.

Dne 18. dubna 2012 v 19.00 hodin bylo našim občanským sdružením pořádáno setkání s občany Koterova (především bydlících na Koterovské návsi a ulici Pod Chalupami), kterého se účastnilo celkem 52 občanů Koterova, dále pracovník ÚMO 2 pan Černý a hlavní stavbyvedoucí firmy EUROVIA VINCI a.s. pan Havlíček

Na tomto setkání bylo jednoznačně sděleno, že financování stavby bude z převážné části hrazeno z přidělené dotace a bylo veřejně přede všemi přislíbeno, že obyvatelům Koterovské návsi budou vybudovány kanalizační přípojky na odvádění dešťových a splaškových vod až na hranici jednotlivých parcel s tím, že umístění jednotlivých odboček bude upřesněno s majiteli jednotlivých připojených nemovitostí.

Současně zde bylo veřejně přislíbeno a sděleno, že tito občané Koterova (v rámci urychlení průběhu stavby a jako vstřícnost občanům) nebudou hradit Ž Á D N É náklady na vybudování těchto přípojek !!!

V Souhrnné technické zprávě firmy ROTA GROUP s.r.o. týkající se „Obnovy historické části Plzeň – Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu“ se ve článku SO 301,302 – kanalizace se jasně uvádí že:

- z kanalizace budou připojeny veřejné části domovních přípojek a přípojek pro uliční vpusti

- umístění odboček pro domovní přípojky bude upřesněno po dohodě s majiteli připojovaných nemovitostí

- domovní přípojky budou prováděny v rozsahu veřejného pozemku

Současně jsou v koordinační situaci této zprávy JASNĚ VYZNAČENY nové dešťové a splaškové kanalizace až na hranice jednotlivých parcel na celé Koterovské návsi !!!

Dále nám připadá velmi neseriozní ze strany úřadu informovat naše občany o těchto tak závažných skutečnostech dopisem až dne 27.8.2012 (především o požadavku úhrady celkem 10.000,-Kč + DPH) a dokonce jim předkládat „ulitimáta“ týkající se nezajištění přípojky (po dobu 5-ti let nebude možno narušit zhotovené povrchy). Takto přece nelze postupovat „týden“ před zahájením stavby!!!

Veškeré pozemky, na kterých by měly být vybudovány přípojky pro odvádění dešťových a splaškových vod jsou ve vlastnictví města a nelze přece na občanech požadovat, aby hradili jakékoliv náklady na pozemcích, které nevlastní ani jim nepatří, nebudou jim tedy ani nikdy patřit vybudované přípojky.

Dále bychom Vám chtěli sdělit, že doposud naši občané, nemají žádnou oficiální informaci o tom:

- kdy bude zahájena rekonstrukce Koterovské návsi

- jak to bude s uzavírkou spodní části a možnosti průjezdu ulicí Pod Chalupami

- jak bude provozována MHD

- zda bude stavba přes zimu přerušena

Domníváme se, že v tomto případě úřad selhává a přestože mu bylo několikrát nabízena spolupráce s naším občanským sdružením, tak ji nevyužívá.

V Koterově dne 9.9.2012 Ing.Vladimír Gabriel, MBA

Občanské sdružení Koterov