Publikováno 15. 04. 2012 v rubrice Novinky

Obnova Koterovské návsi

Bude se opravovat Koterovská náves

Obnova Koterovské návsi

(seznámení s aktuálním stavem)

Dne 28.2.2012 bylo na Statutární město Plzeň doručeno sdělení Rady ROP Jihozápad, že byla dotace městu Plzeň jako náhradníku přiznána v plné výši a že je nutno se vyjádřit, zda se bude dotace požadovat či nikoli. Kromě toho dotace je poskytnuta ve výši 27,5 mil Kč a celá stavba bude stát kvůli oddílné kanalizaci cca 37 mil Kč.

Zastupitelstvo města Plzně rozhodlo, že se bude stavba realizovat.

Informace pro občany Koterova týkající se výstavby

- před zahájením stavby bude umístěn hned za mostem velký billboard, kde budou zveřejněna nejdůležitější data týkající se stavby

- občané bydlící na návsi obdrží dopisy do schránek, kde budou informováni o termínech uzavírek, dále se informace o aktuálním postupu stavby a připravovaných uzavírkách a objízdných trasách se budou umísťovat na webové stránky a do vývěsních tabulí Sokolů a na zastávky MHD

- povrchy na návsi budou zatravněné a zadlážděné kamennou žulovou kostkou (parkovací místa, vjezdy do statků)

- parkovací místa budou oddělena pouze vystouplými „špuntíky“ bez barevného odlišení ( např. jako na Náměstí Republiky )

- budou se provádět oproti projektové dokumentaci dílčí úprava před statky č. 10,11 kvůli bezpečnému výjezdu

- stavba bude prováděna po etapách tak, aby byl zajištěn přístup na náves buď spodem od mostu nebo horem z ulice Na Hradčanech

- objízdná trasa bude vedena přes Olympii na Starý Plzenec, kde bude umístěna značka upozorňující na neprůjezdnost Koterova

- pro místní obyvatele bude k dispozici objízdná trasa ulicí Pod Chalupami, vzhledem k úzkému profilu bude doprava řízena semaforem

- po dobu výstavby bude vždy alespoň částečně umožněn přístup vozidlům místních obyvatel

- bude vyloučen vjezd těžké techniky vyjma vozidel stavby a místních podnikatelů (např. zásobování prodejny)

- popelářské vozy budou mít přístup ze shora či od mostu dle postupu stavby stejně tak jako policie, záchranka a hasiči, kterým se vždy takováto omezení nahlašují

- MHD bude končit buď na návsi, pokud to půjde, bude se zde otáčet, nebo bude končit před mostem

- „brzdící retardér“ při výjezdu z návsi směrem na Starý Bzenec není možno umístit kvůli kategorii silnice (III.tř.)

- obě trasy nové kanalizace (splašková i dešťová) se budou pokládat najednou

- stávající kanalizace zůstane zachována,, bude funkční do doby zapojení nové kanalizace na Úslavský kanalizační sběrač ( ÚKS)

- kanalizační přípojky k jednotlivým statkům budou provedeny v rámci stavby k hranici pozemku jako prodloužené odbočky (budou hrazeny obyvatelům investorem stavby!!!!), dále to již bude na vlastnících, kteří se napojí až po zapojení ÚKS

- nebude se stavět retenční podzemní kanalizační nádrž (je to dobře, protože tato nádrž může být zdrojem zápachu)

- stavba dle smlouvy by měla trvat 4 měsíce a dle předpokladu by měla začít v letních měsících letošního roku 2012 (kvůli menšímu pohybu obyvatel) a skončit také v letošním roce (záleží však na případných neovlivnitelných překážkách např. archeologické nálezy)

- stavba (resp.firma Eurovia) je pojištěná, v případě jakéhokoli poškození, prokazatelně způsobeném stavbou, se na to pojištění vztahuje, před zahájením stavby bude proveden monitoring všech objektů dotčených stavbou

- v roce 2013 se bude budovat informační systém, a ostatní záležitosti týkající se publicity

- dle vyjádření památkářů se přestaly vyrábět lampy veřejného osvětlení, které byly na náves původně navrženy, našla se alternativa evokující prvorepublikové typy

Dokončení ostatních ulic a další kanalizace

Komunikace je Plzeňského kraje, se kterým bude nutná spolupráce a také s městem při dalším pokračování rekonstrukcí ulic.

V Koterově 6.4.2012 Občanské sdružení Koterov