Publikováno 19. 06. 2013 v rubrice Novinky

Náves - INFORMACE č. 7

Vážení spoluobčané,

zítra ráno předložím před jednáním Zastupitelstva města Plzně panu primátorovi města Mgr.Baxovi tuto žádost, která nám všem snad pomůže v budoucnosti vyřešit tento problém. Věřím, že uspějeme a dobrá věc se podaří.

Dalším krokem by měla být ve spolupráci s vámi Žádost na řešení předcházení případných dalších povodní v Koterově, která je již rozpracována.

 

S pozdravem

Ing. Vladimír Gabriel, MBA

 

 

 

 

Pan Mgr. Martin Baxa

primátor

Magistrát města Plzně

 

Vážený pane primátore,

obracíme se na Vás jako nejvyššího představitele našeho města, který zajišťuje plnění všech úkolů svěřených Vám právními předpisy a také dozírá na činnost orgánů města a to jménem našeho „Občanského sdružení Koterov“, které bylo založeno a vzniklo28.11.2011 a současně také jménem všech občanů bydlících a žijících na území města Plzně, městské části Plzeň 2 - Koterov se

 

Žádostí o zajištění a zabezpečení zpracování projektové dokumentace na komplexní kanalizace v Koterově.

 

Jistě je Vám známo, že v současné době probíhá u nás na návsi projekt„Obnova historické částiobce Plzeň – Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví“jehož součástí je také vybudování oddílné kanalizace, která bude napojena po jeho dokončení na Úslavský kanalizační sběrač (ÚKS) a bude stát okolo cca 35.126 tis. Kč celkem kde je značná část hrazena z dotace.

Pravděpodobně Vám však není známo, že zbylá částobce buď nemá vybudovánu žádnou kanalizaci, nebo má pouze kanalizaci, která není oddělena na odpadní a dešťovou a je bohužel celá svedena bez dalšího vyčištění do řeky Úslavy, čímž dochází k jejímu znečištění.Řeka Úslava má na území města délku toku okolo 11 km, než se vlévá do řeky Berounky. Je přece důležité a nutné pro ochranu životního prostředí zabránit vypouštění nedostatečně vyčištěných městských odpadních vod do těchto řek.

Kanalizace, tam kde je dnes v Koterově, byla většinou budována v akci „Z“ a skládá ze dvou samostatných dílčích systémů, které spolu vzájemně nesouvisí a oba ústí na dvou místech přímo do řeky Úslavy. Do těchto systémů jsou někde napojeny přípojky ze septiků a domovních čističek odpadních vod. V obci samotné není centrální čistička odpadních vod.

Současný a stávající kanalizační systém a čištění odpadních vodv Koterověje zcela nevyhovující,vůbec neodpovídá dnešním moderním požadavkům ochrany vod. Je určitě celý v havarijním stavu, některé části jsou zanesené, nefunkční, někde je nepropustný,závady jsou na potrubí, chybí řada odboček a revizních šachet. Bez vybudování nové kanalizace jej nelze v tomto stavu takto provozovat v souladu s dnešními předpisy a požadavky evropské unie na čištění městských odpadních vod.

Nyní, díky obnově návsi, kde bude již dokončena část oddílné kanalizace v naší obci na návsi,se naskýtá jedinečná příležitost a možnost pokračovat s budováním kanalizace i ve zbytku celého Koterova. Tím by se snížilo zcela jistě množství vypouštěného znečištění do povrchových, ale i podzemních vod.

To však dnes není možné, protože doposud není zpracována žádná projektová dokumentace na kanalizaci v Koterově.

V roce 2009 byla vyhotovena pouze studieKOTEROV – kanalizace- KONCEPT“, kterou má k dispozici Městský obvod Plzeň 2 – Slovany a která vcelku velmi dobře nastínila koncepci odkanalizování celé obce, navrhla řešení i etapy výstavby včetně stanovení nákladů. Po jejím doplnění a rozšíření (o mezitím novou výstavbu vybudovanou v obci) lze s tím dokumentem velmi dobře pracovat a použít jej pro zpracování projektové dokumentace na kanalizaci v celém Koterově. Město má také vypracován Generel odvodnění města Plzně, Generel kanalizace města Plzně, kde by měly být uvedena koncepce odkanalizování a likvidace odpadních vod a tím i zapracováno vybudování kanalizace v Koterově.

Další možností pro zlepšování kvality odpadních vod je využití budoucích Operačníchprogramů životního prostředí pro období 2014 – 2020, prioritní osa PO 1, kde je počítáno se …..„ „související výstavbou, rekonstrukcí a obnovou kanalizace pro aglomerace, které dosud nesplňují podmínky směrnice Rady 91/271/EHS požadující zajištění čištění městskýchodpadních vod….“ a kde je možné žádat o dotace. Domníváme se, že město Plzeň dnes nesplňuje požadavky této směrnice na vypouštění odpadních vod s nevyhovujícími parametry.Právě vybudovánímoddílné kanalizace v Koterově ajejím napojením na ÚKS by bylo vyhovujícím způsobem zajištěno odvádění a čištění odpadních vod v Plzni a předešlo by se případným pokutám. Město dle našeho soudu také musí splnit podmínky (indikátory) předepsané závaznými pokyny při čerpání dotací na ÚKS, kde je závazným ukazatelem připojení dalších obyvatel do tohoto ÚKS a to z oblasti Koterova, Bručné, Božkov, Lobzy a další obce a čtvrtě.

Město samo veřejně v tisku deklarovalo, prostřednictvím pana náměstka Zrzaveckého, že díky nově navržené technologii stavby obřího kanalizačního řádu ušetří více než polovinu z plánovaných nákladů II.etapy ÚKS, kterou chce použít právě na infrastrukturu – napojení kanalizace shora uvedených lokalit.Nyní má jedinečnou šanci tento záměr realizovat.

Předpokládáme, že by náklady na zpracování projektové dokumentace neměly přesáhnout 3-5 mil.Kčna oddílnou kanalizaci a to včetně přípojek k jednotlivým nemovitostem, včetně řešení nové výstavby (např. ulice Pod Kopcem), případné další výstavby, řešení dvou ulic (Pastýřská a U Krytu), kde bude nutné přečerpávání splaškové vody. Nesmí se také zapomenout na ulici Na Lipce. Jsme si vědomi, že po zpracování projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu povolení bude následovat další investicedo samotné realizace kanalizace (možná 50 – 60 mil. Kč) a budou vyvolány také další investice (cesty, ulice, silnice, chodníky apod.)

Řada našich obyvatelů se domnívá, že vedení města potřeby Koterova přezírá a město u nás neinvestuje, jak by mělo. Už ani nevíme, kdo všechno našim obyvatelům sliboval vybudování kanalizace, opravené a nové komunikace, chodníky, osvětlení, přeložení elektřiny do země, vodovodní přípojky a pěkné upravené zastávkyměstské hromadné dopravy. Všichni slibovali s tím, že dokud nebude vybudována kanalizace, není možné realizovat právě tyto další investice. Pořád jenom slyšíme, že se nedá pracovat na projektové přípravě z důvodu nedostatku financí.

V dnešním Koterově bydlí a žije 670 obyvatel, bydlících převážně v rodinných domcích a v bytovkách. Tito obyvatelé přímo i nepřímo samozřejmě také naplňují příjmovou stránku města podílem ze svých daní a ty dnes tvoří přes 68% příjmů města. Město má také příjmy z pronájmu vodohospodářské infrastruktury a to ve výši 423 mil. Kč, které také nejsou zanedbatelné a měly by se použít i sloužit právě k takovýmto účelům a vracet se zpět do této infrastruktury města. Domníváme se, že naše město, které má roční rozpočet přes 5.043 mil. Kč je schopno vyčlenit malou část finančních prostředků ve svém rozpočtu na rok 2014 projektovou přípravu staveb - na zpracování projektové dokumentace v Koterově.a zařadit tuto investici do jmenovitého seznamu budoucích stavebních investičních akcí.

Dovolujeme si Vás proto pana primátore požádat, aby jste se zasadil o zpracováníprojektové dokumentace na oddílnou kanalizaci v Koterově a následně i vybudování celé kanalizace v naší městské části.

Žádáme Vás aby jstezabezpečil kompletní projektovou přípravu této městské stavební akce investičního charakteruna úseku vodních a pozemních staveb a nařídil přípravu výběrového řízení na dodavatele projektových prací.

 

V Koterově dne 20.června 2013

 

Občanské sdružení Koterov

Pod Kopcem 605/4 326 00 Plzeň 2 – Slovany, Koterov

předseda sdružení

Ing.Vladimír Gabriel, MBA

 

 

Na vědomí:

Martin Zrzavecký - náměstek primátora pro oblast ekonomickou město Plzeň

Ing.Petr Rund - náměstek primátora pro oblast technickou město Plzeň

Mgr.Ondřej Ženíšek – předseda Kontrolního výboru město Plzeň

Ing.Lumír Aschenbrenner - starosta Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany

Mgr.Jan Fluxa – 1.místostarosta Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

Ing.Václav Brousek – vedoucí odbodu majetku a investic Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany

Doc.Dr.Ing.Antoním Kříž – předseda Komise pro okrajové části Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany

Ing. Jiří Kozohorský - ředitel Technického úřadu Magistrát města Plzně

Ing. Evžen Kaucký - vedoucí odboru investic Technického úřadu Magistrát města Plzně

Ing.Jaroslav Petrák - vedoucí oddělení přípravy vodních a pozemních staveb Technického úřadu Magistrát města Plzně

Ing.Hana Kuglerová – ředitelka Ekonomického úřadu Magistrát města Plzně

 

 

POZNÁMKA

Dovolujeme si Vám ocitovat část našich stanov, aby jste pochopil také další důvod a oprávněnost naší žádosti:

Článek 2 - Základní cíle sdružení

1. Sdružení je založeno za účelem pomoci realizace, vybudování a dokončení kanalizace ( v souvislosti s výstavbou Úslavského kanalizačního sběrače), chodníků a komunikací v městské části Koterov, (dále jen „Koterov“) a trvalého zvelebování Koterova , při zachování jejího kulturního a historického rázu vesnické památkové rezervace. Tato městská část je příslušnými komunálními úřady opomíjena.

2. Cílem sdružení je prosadit u příslušných komunálních úřadů, aby Koterovu věnovaly stejnou pozornost a investice jako ostatním městským částem Plzně a tak zajistily všem obyvatelům Koterova klidné a příjemné bydlení, důstojné běžnému standartu krajského města v evropských podmínkách. Toho hodlá dosáhnout sdružení všemi zákonnými prostředky.