Publikováno 18. 02. 2012 v rubrice Novinky

Informace z Komise rozvoje

Informace č.1 z Komise pro rozvoj okrajových částí obvodu

INFORMCE  č.1- KROČ
„Komise pro rozvoj okrajových částí obvodu a podporu památkových objektů a území" (konaná dne 1.února 2012 v jednací místnosti ÚMO Plzeň 2 - Slovany)

Za příměstkou část Koterov přítomni: Josef Hucl  a František Bartovský (členové komise)
Ing.Vladimír Gabriel, MBA (jako host)   

1. Přítomnost předsedů občanských sdružení  Božkov a Koterov


Bylo kladně hlasováno o přítomnosti obou předsedů Občanských sdružení Ing.Slivky a Ing. Gabriela v pozici řádných hostů bez hlasovacího práva na každém příštím jednání KROČ


2.  Nový územní Plán města Plzně


Seznámení se základním harmonogramem prací na nově vznikajícím územním plánu (ÚP) provedla Ing.arch. Králová. Byla dotazována, jak práce pokročily v závislosti na projednávání jednotlivých podnětů občanů, na projednání návrhu zadání v samosprávných orgánech města, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi. Práce na ÚP jsou v současné  době v souladu se základním harmonogramem, pořizovatel (STAV MMP) ve spolupráci se zpracovatelem (ÚKRMP) připravil návrh zadání ÚP v termínu (tj. podzim 2011). Pořizovatel vyhodnocuje stanoviska a připomínky dotčených orgánů a občanů. Dotčené orgány nemají žádné zásadní připomínky, důležitá jsou stanoviska dotčených orgánů z oboru dopravy a životního prostředí. Ta byla do návrhu zadání doplněna, vznikl tzv. upravený návrh zadání. Stanoviska ostatních dotčených orgánů jsou víceméně pouze upřesňující, připomínky občanů nejsou také zásadní a není jich mnoho, mají většinou podobu požadavku na změnu ÚP. Upravený návrh zadání bude projednán v RMP a následně bude předložen do ZMP dne 22.3.2012 - tím bude ukončena 1.etapa (fáze) pořízení nového ÚP. Celý rok 2012 bude věnován návrhu ÚP, na jaře 2013 bude probíhat jeho projednávání, z toho vzejdou připomínky, podněty, pak se bude zpracovávat s největší pravděpodobností tzv. upravený návrh ÚP, který se bude opět projednávat. Předpokládaný termín zpracování upraveného návrhu je jaro 2014. Připomínky bude možno uplatnit pouze k  upraveným částem. V září 2014 by měl být ÚP schválen a vydán formou opatření obecné povahy.    Současně se zpracováním ÚP probíhá úprava funkčních regulativů.
Komise měla sama některé dotazy: - výstavba v Božkově v chatové oblasti K Bukové; - ohledně výstavby na Švábinách; - jak je řešena otázka MŠ, ZŠ v bývalých kasárnách v ÚP (zpracovat principy a rozvahu logického řešení území jako podklad pro změnu ÚPMP tj. dopravní kostra, umístění parku, tramvajové trati včetně točky, odstavení vozidel, v současné době se prověřuje potřebnost umístění ZŠ a MŠ se ZŠ se předběžně neuvažuje); - požadavky výstavby v zahrádkách-nelogické požadavky občanů byly usnesením ZMP z roku 2011 zamítnuty;- jaký bude regulativ (funkční využití) pro Hradiště (v současné době je ještě brzy, ale pokud je území stabilizované, nebude zásadní změna); -nejbližší ZŠ jsou přeplněné, jako např. Chválenická, kam se dovážejí děti až z Litic. (doporučení obrátit se na demografa ÚKRMP, RNDr. Miroslava Kopeckého - informace k demografickým údajům)


Dále se rozproudila debata o výstavbě V Hájích  v Koterově, kde byly RD povoleny jako výjimečně přípustné stavby v zahradách. Po zrušení výjimečné přípustnosti byl v území potvrzen stav. Dnes se hojně zastavují, byly promítány fotografie konkrétních míst.Bylo by vhodné lány zastavovaných polí rozbíjet pásy zeleně tak, aby nebyly degradovány dálkové pohledy na jednotlivé lokality, zejména pak na Koterov jako vesnickou rezervaci.

3. Informace o založení Občanského sdružení Koterov


Informoval jsem přítomné o založení a  uvedl, že sdružení je apolitické a dobrovolné. Ustanovující schůze byla v místní Sokolovně. Panu starostovi ÚMO 2 byla poslána informace o založení sdružení s jeho cíli a žádost o vyjádření ke konkrétním  požadavkům. Sdružení bude používat webové stránky www.koterov.cz, kde budou vyvěšeny stanovy občanského sdružení i dopis zaslaný panu starostovi a bude zde zveřejněna i poté odpověď z ÚMO. Předseda komise uvedl, že vítá angažovanost občanů tam, kde bydlí, že jim není lhostejné, co se okolo děje. Prostřednictvím sdružení se mohou informace přenášet mezi lidi. Přeje si spolupráci mezi členy KROČ i sdružením a doporučil, aby obě občanská sdružení (Božkov a Koterov) byla v sounáležitosti.


4. Informace ohledně možnosti oprav ulic

Správa veřejného statku města Plzně (SVS MP) v roce 2012 neplánuje v okrajových částech Slovany žádné investice. Rozpočet SVS MP byl snížen tak, že budou provedeny pouze opravu výtluků po zimě a ostatní nejnutnější opravy komunikací. O rozpočtu SVS MP rozhoduje zastupitelstvo města Plzně (ZMP). Snížením rozpočtu SVS došlo ke snížení částky na opravy na území ÚMO 2 z cca 16 mil Kč v roce 2011 na cca 4,5 mil Kč v roce 2012 z důvodu nutnosti havarijních oprav tramvajových tratí.
Všechny rekonstrukce ulic v Koterově jsou závislé na provedení stavby rekonstrukce Koterovské návsi a průtahu Koterovem, která je v současné době ze strany SÚS PK a UMO nerealizována (náhradníci v dotaci ROP). Pokud budou SVS dodatečně přiděleny finance na opravy komunikací, budou na území MO Plzeň 2 prioritně prováděny celoplošné opravy dopravně vytížených komunikací (např. Jasanová).


5.  Střelnice -  Lobzy - event. v lokalitě současného odkaliště

Informace pro přítomné o jednání ohledně střelnice. UMO P2 nechce střelnici na odkaliště stěhovat a ponechává zástavbu v tzv. malé lokalitě a to pouze v části spadající pod UMO P4. UMO P4 má jiný názor k využití Švábin (chtějí pokračovat v tzv. velké variantě s vymístěním brokové střelby) a obě usnesení rad MO půjdou k projednání do ZMP, které rozhodne. Jednání bude složité a bude jistě sledováno občany Božkova, kteří vyjadřují nesouhlas se stěhováním brokové střelby na odkaliště.


6. Seznámení s využitím grantů doporučených komisí KROČ za  rok 2011


Kostelík U Ježíška
Všechny stavební práce na kostelíku U Ježíška jsou ukončeny, kromě přístupu na kruchtu. Finance z grantu byly použity v souladu se žádostí, pod dohledem památkářů, v dobré kvalitě. Je předpoklad, že letos se provede výmalba ve starší části kostelíka,  bude stabilizována kruchta a po té budou vracet na místo varhany, které jsou po zrestaurování v kostele sv. Bartoloměje. Kostelík bude v rámci dne otevřených dveří památek otevřen veřejnosti 18.4.dubna 2012


Koterov-oprava oken sokolovna 
Sokol Koterov podal žádost na opravu oken na NPÚ. Dotace z grantu MO bude vyúčtována až v březnu roku 2012 s ohledem na skutečnost, že byla odsouhlasena teprve až v listopadu roku 2011 - informaci podal pan Bartovský.


7. Další informace

a)    pokračování stavby Úslavského kanalizačního sběrače
Zbývající část  staveniště na stavbu Úslavského kanalizačního sběrače bude předána dne 7.2.           v zasedací místnosti společnosti Eurovia

b)    investice na rok 2012 - výběr z plánu investic

ba) stavby či práce zahájené či objednané v roce 2011
-    odpočinkové místo Božkovský ostrov - in-line dráha 
-    odpočinkové místo Božkovský ostrov - stezka pro pěší    
-    odpočinkové místo Božkovský ostrov - revitalizace zeleně                     
-    rekonstrukce vnitrobloku Slovanská alej - Ruská - pronájem pozemku
-    odpočinkové místo Božkovský ostrov -
-    odpočinkové místo Božkovský ostrov - DSP na cyklostezku   
-    rekonstrukce vnitrobloku nám. Gen. Píky - Lužická - Habrmannova a Jablonského


bb)     stavby nově zahajované v roce 2012
-    neuvažováno se zahájením nové investice


cc)    další stavby připravené k realizaci v roce 2012 (finančně nezajištěné)
-    rekonstrukce vnitrobloku NGP - Lužická - Habrmannova
-    rekonstrukce stálé scény ve Chvojkových sadech                                 
-    rozšíření cyklostezky podél papírny u Radbuzy
-    realizace stavby zateplení KD Šeříková
-    instalace tramvaje ve ŠSP Malostranská                                        
-    odpočinkové místo Božkovský ostrov - průleh                                    
-    rekonstrukce komunikací na Petrohradě - 1. etapa                                        
-    OZ Bručná IIc - konec ul. Na Výsluní (úsek Šafránová - Chrpová)
-    OZ Bručná I - 2. část ul. U Stezky (úsek Zelenohorská - Kostincova)
-    OZ Bručná IIa - část ul. K Rozhraní (úsek Podélná - Společná)          
-    PD rekonstrukce vnitrobloku NGP - Částkova - Chvojkovy lomy
-    rekonstrukce vnitrobloku NGP - Částkova - Chvojkovy lomy   
-    obytná ulice Pod Hradem - 1. část (Hradiště)                             
-    obytná ulice Pod Hradem - 2. část (Hradiště)                                  
-    obytná ulice K Řečišti - 1. část (Hradiště)                                           
-    OZ Bručná IIc - ul. Šafránová (úsek V Kamení - Nepomucká)            
-    OZ Bručná I - 5. část ul. Zelenohorské (úsek U Stezky - Do Zámostí)        
-    OZ Bručná I - ul. V Olších (úsek Kostincova - Lomená)                                   
-    rekonstrukce komunikací na Petrohradě - 2. etapa (Božkovská ulice - úsek Železniční - Barrandova)
-    rekonstrukce komunikací na Petrohradě - další etapy     
-    dostavba hasičská zbrojnice v Koterově (12,000 mil. Kč, stav přípravy: vydáno ÚR na novostavbu a SP na dostavbu garáže)
-    rekonstrukce KD Šeříková - 1. etapa

 


Vysvětlivky k použitým zkratkám:


PD - projektová dokumentace

DÚR - dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

DSP - dokumentace pro vydání stavebního povolení

RDS - realizační dokumentace stavby

ÚR - územní rozhodnutí

SP - stavební povolení

S použitím materiálů komise KROČ  připravil a zapsal Ing.Vladimír Gabriel, MBA, předseda Občanského sdružení Koterov

V Plzni 12.února 2012