Publikováno 06. 02. 2012 v rubrice Novinky

Dopis

OS KOTEROV - Dopis představitelům městského obvodu a města Plzně

Plné znění Dopisu OS KOTEROV adresovaného představitelům druhého městského obvodu a představitelům města Plzně:

 

Vážený pane starosto,
vzhledem ke skutečnosti, že v současném zastupitelstvu Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, nemá naše městská část Koterov žádného svého zástupce - zastupitele a současně je Koterov příslušnými komunálními úřady, dle názoru našich spoluobčanů opomíjen, rozhodli jsme se založit


OBČANSKÉ SDRUŽENÍ  KOTEROV


(dále jen občanské sdružení), které bylo také zaregistrováno na Ministerstvu vnitra dne 28.11.2011 pod číslem jednacím VS/1-186621/11-R.
Naše občanské sdružení je dobrovolným, nestátním, neziskovým sdružením občanů a nepolitickou organizací sdružující členy na základě společného zájmu o vše podstatné týkající se Koterova.
Základními  cíli našeho  občanského sdružení u nás v Koterově  je zejména:
-   trvalé zvelebování naší městské části, při zachování jejího kulturního a historického rázu vesnické památkové rezervace,                                                                                                                  -   účastnit se všech řízení v nichž se bude rozhodovat o budoucnosti  míst, kde všichni
bydlíme a žijeme,                                                                                                                                    
-    prosazení u příslušných komunálních úřadů, aby nám věnovaly stejnou pozornost a
investice jako ostatním městským částem Plzně,        
-    zajistit všem obyvatelům klidné a příjemné bydlení, odpovídající  běžnému standardu
krajského města v evropských podmínkách,
-    pomoci při realizaci, vybudování a  dokončení  kanalizace v naší městské části a to
v souvislosti s výstavbou Úslavského kanalizačního sběrače,

-    pomoci při realizaci vybudování a výstavby chodníků a komunikací v naší městské části,
-    pomoc  při  předcházení živelných pohrom (voda a bahno z polí.....)

Konkrétní problémy, na které poukazují naši občané u nás v Koterově  jsou především:

1.    KANALIZACE
Stav kanalizace v naší městské části je Vám zcela jistě znám, bylo by zbytečné jej popisovat.
DOTAZ - zda byly zahájeny alespoň přípravné práce na vypracování projektové
dokumentace, které by řešilo kompletní odkanalizování celé naší městské části
společně s kanalizačními přípojkami, případně v  jakém stadiu je projekt
realizace, vybudování a dokončení samotné kanalizace naší městské části
v souvislosti s Úslavským kanalizačním sběračem ?

2.   KOMUNIKCE, CHODNÍKY                                                                                                                                             
Naše městská část má katastrofický stav silnic a ulic. Nejsou zde odpovídající komunikace určené pro sjízdnost těžkých nákladních vozidel a kamiónů, které naší městskou částí pravidelně projíždějí. Není nám známo, zda byla někdy řešena nebo došlo k posouzení dopravní situace v Koterově a to především vzhledem k narůstajícímu provozu, která by umožnila zvýšit především bezpečnost všech chodců v Koterově (dětí a starších spoluobčanů). Vliv vibrací způsobený průjezdy těžkých vozidel má neblahý vliv na stav domů a nemovitostí obyvatel bydlících a žijících u silnic a také  na stav památkově chráněných objektů.                                                                           
DOTAZ - zda se počítá v plánu údržby silnic s rekonstrukcí, vybudováním, výstavbou  
nebo  modernizací povrchu především „páteřní a hlavní " koterovské  
komunikace -  ulice Na Hradčanech  a s opravami hlubokých děr a výtluků
v ostatních ulicích ?
DOTAZ - zda budou řešeny přechody pro chodce (např.u zastávek městské autobusové
dopravy), umístění zrcadel na křižovatce (např.výjezd z Koterovské návsi na
ulici Na Hradčanech a Ke Kolešovce), omezení průjezdu městskou částí (např.
snížením rychlosti, instalací radaru, nebo umístění informační tabule „
ZPOMAL") a další  omezení nákladní a kamionové dopravy ?                       
DOTAZ - zda budou nově vybudovány chodníky v ulicích, kde dosud nejsou ?

3.  ODVOZ ODPADU, ÚKLID SNĚHU, CELOROČNÍ ÚKLID MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odvoz odpadu včetně recyklovaného je zabezpečován vcelku ke spokojenosti všech našich občanů. V posledním období byly však odstraněny  některé kontejnery na recyklovaný odpad
(např. z ulice Ke Kolešovce). V zimním období je zimní údržba - úklid sněhu prováděn pouze v ulicích, jimiž projíždí městská hromadná doprava. Toto, dle našeho názoru není správné a v pořádku, občané Koterova bydlí a žijí v celé jeho městské části a mají právo na stejnou službu, která je poskytována občanům v Plzni. Naši vybraní členové sdružení budou proto sledovat a kontrolovat úklid a odvoz odpadu.
DOTAZ - budou opět navýšeny kapacity kontejnerů na recyklovaný odpad a vráceny
kontejnery zpět ?
DOTAZ - bude prováděn případný úklid sněhu v zimním období v celé městské části
Koterova a když ne, tak z jakého důvodu ?

4.  PŘEDCHÁZENÍ ŽIVELNÝM POHROMÁM
V zhledem k poloze naší městské části dochází často k opakovanému zaplavení a zatopení masivním a silným bahnem i vodou z okolních polí, především z kopce Háje. Poslední živelní pohroma zanesla všechny strouhy a příkopy zeminou a „srovnala" je do úrovně komunikace a to ve spojovací silnici Koterov-Letkov.  Domníváme se, že lze předcházet dalším živelným pohromám.
DOTAZ - je možné nechat vyčistit (pročistit) strouhy i příkopy a prořezat křoviny u
asfaltové cesty spojující Koterov s Letkovem ?
DOTAZ - je možné vybudovat v ulici Pod Kopcem nově příkop, který by dešťovou polní
vodu svedl mimo městskou část ?   

5.  INVESTICNÍ ČINNOST V KOTEROVĚ
Naši občané se domnívají, že jsme dlouhodobě opomíjeni při realizaci investic určených pro rozvoj naší městské části. Naše občanské sdružení s nimi souhlasí a domnívá se, že na Koterov se v tomto směru„jaksi zapomíná". Přitom výnosy z daní, které město realizuje, jsou dány především příslušným počtem obyvatel a výměrou katastrálního území a to není u nás rozhodně zanedbatelné. V nespolední řadě hraje roli i přepočítací koeficient. 
DOTAZ - s jakými krátkodobými, střednědobými a dlouhodobými investicemi,
rekonstrukcemi a stavebními úpravami  či zásahy do naší městské části se
počítá v letošním roce 2012 a dále v budoucnosti až do roku 2020 ?

6.  Obnova historické části Plzně - Koterov za účelem zachování kulturního a
historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu"
DOTAZ - v jakém stádiu řešení nebo realizace je „Obnova historické části Plzně -
Koterova za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření
cestovního ruchu" ?

Proto Vás žádáme o vyjádření a informace ke všem jednotlivým problémům.

Dále Vás žádáme o:
-  informace o všech přijatých Usneseních zastupitelstva městského obvodu, které se týkají
našich občanů a obyvatel městské části Koterov
-  informace  o jednání „komise pro rozvoj okrajových částí"  městského obvodu (našim 
občanům bohužel nejsou známy žádné priority, problematiky, doporučení nebo závěry
z činnosti a jednání této komise týkající se obyvatel městské části Koterov)
-   předložení podrobného rozpisu vynaložených finančních prostředků na investice
uskutečněných v naší městské části Koterov za posledních 10 let (rok 2001-2011) a
podrobný rozpis vynaložených finančních prostředků za posledních 10 let do úklidu a
zvelebování naší městské části                                                                                                              -   možnost účasti našich zástupců při jednáních o koncepci rozvoje naší městské části
Koterov a dále v komisi pro rozvoj okrajových částí

Občanské sdružení se bude snažit dosáhnout řešení těchto problémů v našem městském obvodě všemi zákonnými prostředky. Problémy týkající se naší městské části nelze stále odsouvat na neurčitou dobu, tak jak je tomu i nyní.
Chceme, aby při jednání mezi námi a komunálními úřady byl nastolen pozitivní postoj a nechceme, aby mezi námi vázla komunikace a spolupráce.
V případě, že některé okruhy problémů nejsou v přímé Vaší kompetenci, žádáme o sdělení na koho konkrétně se máme obrátit,případně s kým jednat o uvedené problematice, aby se uvedené záležitosti mohly řešit.
V naší městské části budeme úzce spolupracovat s Tělovýchovnou jednotou Sokol Plzeň - Koterov a se Sborem dobrovolných hasičů Plzeň - Koterov.


Ing.Vladimír Gabriel, MBA
předseda Občanské sdružení Koterov

adresa:Pod Kopcem 605/4                                                             
Plzeň 2,Slovany - Koterov,
PSČ 326 00
e-mail: gabrielgaba@seznam.cz, mobil.:734 423 964