KOTEROV o.s

STANOVY  Občanského sdružení KOTEROV


Článek 1
Základní ustanovení

1.    Název občanského sdružení je: Občanské sdružení Koterov (dále jen „sdružení").
2.    Sídlem sdružení je Pod Kopcem 605/4, 326 00 Plzeň 2 - Slovany, Koterov.
3.    Sdružení je založené podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů a působí na území České republiky.
4.    Sdružení se nečlení na organizační jednotky, celé sdružení je místně příslušnou jednotkou.
5.    Sdružení je dobrovolným, nestátním, neziskovým sdružením občanů a nepolitickou organizací sdružující členy na základě společného zájmu.Článek 2
Základní cíle sdružení

1.    Sdružení je založeno za účelem pomoci realizace, vybudování a  dokončení  kanalizace ( v souvislosti s výstavbou Úslavského kanalizačního sběrače), chodníků a komunikací v městské části Koterov, (dále jen „Koterov") a trvalého zvelebování Koterova , při zachování jejího kulturního a historického rázu vesnické památkové rezervace. Tato městská část je příslušnými komunálními úřady opomíjena.
2.    Cílem sdružení je prosadit u příslušných komunálních úřadů, aby Koterovu věnovaly stejnou pozornost a investice jako ostatním městským částem Plzně a tak zajistily všem obyvatelům Koterova klidné a příjemné bydlení, důstojné běžnému standartu krajského města v evropských podmínkách. Toho hodlá dosáhnout sdružení všemi zákonnými prostředky.
3.    Dalšími cíli sdružení je:
-     chránit přírodu a krajinu, kulturní a historické památky v oblasti Koterova,
-    účastnit se v řízeních v nichž se bude rozhodovat o budoucnosti  Koterova,
-     vyhledávat, aktivizovat a podporovat v regionu síly k naplňování tohoto cíle.Článek 3
Členství ve sdružení

1.    Členem sdružení mohou být fyzické osoby, které souhlasí s jejími stanovami a cíli sdružení, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů společnosti.
2.    Členství ve sdružení vzniká na základě schválené písemné přihlášky. O přijetí za člena rozhoduje výbor, k přijetí člena je potřeba souhlasu alespoň poloviny členů výboru sdružení. Sdružení vede evidenci členů.    .
3.    Člen sdružení má právo zejména
-    účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů,
-    účastnit se členské schůze,
-    volit orgány sdružení a sám být volen do těchto orgánů,
-     předkládat návrhy, podněty, připomínky a vyjadřovat se k činnosti sdružení,
-    podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení
-    být informován o veškeré činnosti sdružení.
4.    Člen sdružení  má povinnost zejména
-    dodržovat stanovy sdružení,
-    plnit usnesení rozhodnutí výboru a členské schůze,
-    aktivně hájit zájmy sdružení,
-    jednat v souladu s cíli sdružení a zdržet se všeho, co by mohlo negativním způsobem ovlivnit dobré jméno sdružení
-    nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení
5.    Členství ve sdružení zaniká
-    vystoupením - realizuje se písemným doručením oznámení o vystoupení výboru,
-    vyloučením - o vyloučení rozhoduje členská schůze,
-     úmrtím člena sdružení,
-    zánikem sdružení.
Článek 4
Orgány sdružení

1.    Orgány sdružení jsou
-     členská schůze
-     výbor
-     předsedaČlánek 5
Členská schůze

1.    Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji všichni členové sdružení.
2.    Členskou schůzi svolává jednou ročně předseda nebo výbor sdružení, dále je svolána také v případě, požádá-li to písemně alespoň 1/3 členů sdružení a to ve lhůtě jednoho měsíce, není-li v žádosti určena lhůta pozdější.
3.    Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním, pro přijetí rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většiny všech přítomných členů. Členská schůze je usnášení schopná,
je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
4.    Členská schůze zejména
-    schvaluje, mění a doplňuje stanovy sdružení,
-    volí členy výboru,
-    stanovuje příspěvky sdružení,
-    rozhoduje o vyloučení člena ze sdružení,
-    rozhoduje o zcizení nemovitého majetku,
-    rozhoduje o rozpuštění či sloučení sdružení.Článek 6
Výbor, předseda a místopředseda, jednání sdružení

1.    Výbor je výkonným orgánem sdružení odpovědný členské schůzi a řídí sdružení mezi členskými schůzemi. Výbor je tvořen předsedou , místopředsedy a členy, celkem má maximálně 9 členů na první schůzi si zvolí hlasováním předsedu a místopředsedy. Činnost výboru řídí předseda, případně místopředseda výboru. Z jednání výboru se pořizuje zápis. Výbor rozhoduje hlasováním, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy a dále místopředsedy sdružení.
2.    Výbor zejména
-    rozhoduje o všech záležitostech, které vysloveně nespadají do pravomoci členské schůze,
-    připravuje jednání členské schůze,
-    kontroluje činnost předsedy, případně dalších členů sdružení,
-     projednává podněty členů sdružení.
-     zodpovídá za hospodaření sdružení
3.    Statutárním orgánem sdružení je předseda, který jedná jejím jménem. Dalšími osobami oprávněnými jednat jménem sdružení jsou místopředsedové, tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně.Členové sdružení písemně pověření předsedou sdružení jsou oprávněni jednat jménem sdružení v mezích písemného pověření.Článek 7
Hospodaření

1.    Sdružení hospodaří s majetkem. Majetek sdružení vzniká z příspěvků členů, fyzických a právnických osob, grantů, dotací a darů.
2.    Prostředky jsou používány na krytí administrativně správních výdajů orgánů sdružení,
případně dalších odsouhlasených výdajů. Koncepci hospodaření sdružení schvaluje členská schůze, které je také předkládána zpráva o hospodaření sdružení.Článek 8
Závěrečná ustanovení

1.    Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným subjektem, pravomocným rozhodnutím ministerstva a jeho rozpuštění.
2.    Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.
3.    Stanovy sdružení mohou být měněny nebo doplněny pouze při schválení dvoutřetinovou většinou hlasů účastníků členské schůze.
4.    Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.